A

Júri 2019

JÚRI 1
Ana Lima Cecilio
Dionisio Jacob
Geruza Zelnys de Almeida
Giuliano Tierno 
Maria Zenita Monteiro
Peter O’ Sagae
Renata Nakano
Rodrigo Lacerda
 
JÚRI 2
Graziela Ribeiro dos Santos
Joselia Aguiar
Lenice Bueno
Roberto Taddei